محصولات ملک سلیمان

درباره ملک سلیمان به شهید حاج قاسم سلیمانی به چشم یک فرد نگاه نکنیم به چشم یک مکتب،یک راه و یک مدرسه درس آموز نگاه کنیم. از این رو برند ملک سلیمان ساخته و پرداخته شد.