عنوان برتر بانوان کارآفرین

برگ زرینی دیگرازافتخارات شرکت شخصیت پردازان طوبی تمناورق خورد دردومین جشنواره فرهنگ کارآفرینی بانوان ، خدمت و خود کفایی خانواده که بامدیریت آستان قدس رضوی سیزدهم تیرماه 1399 برگزارشد شرکت شخصیت پردازان طوبی تمنا درمرحله نهایی بین هزاروهشت کارآفرین مقام شایسته تقدیر راکسب کرد .