شرکت شخصیت پردازان طوبی تمنا پیشرودرصنعت مرچندایزر

مرچندایزر

به استنادکسب مقام های برتراین شرکت درجشنواره مختلف واظهاررسمی کارشناسان ومسئولین فرهنگی کشور ازوزارت ارشادتاسازمان علمی وفناوری کشور و… شرکت شخصیت پردازان طوبی تمنا باجامع ترین سبدکالای مرچندایزر(بازارپردازی کاراکترروی محصول ) وتنوع کاراکتر، شخصیت پردازی درحوزه کودک ونوجوان پیشرودرصنعت مرچندایزرایران است .
مدیرعامل شرکت شخصیت پردازان طوبی تمناازبرنامه بلندمدت این شرکت جهت چهار مجموعه کاراکتری ( شخصیت پردازی ); گسترده درحوزه های مختلف اشاره کرد